Beroepsvereniging van Erfrechtelijke Genealogen van België

 

 

 

 

Het beroep van erfrechtelijk genealoog bestaat uit het opzoeken van alle of een deel van de erfgenamen die opgeroepen worden om een nalatenschap in ontvangst te nemen.

De genealogen werken daarvoor samen met de verschillende beroepscategorieën die een taak vervullen bij erfopvolging (notarissen, curatoren, voorlopige beheerders), met de openbare en privé-diensten die over archieven beschikken, met de erfgenamen van wie ze eventueel de gevolmachtigden zijn en met collega's in het vakgebied.

Dit charter omschrijft de deontologie van het beroep te preciseren.

 

 

A • Algemene plichten van de genealogen:

De erfrechtelijke genealogen engageren zich om hun deskundigheid volledig te gebruiken om de erfgenamen op te sporen en een juiste erfopvolging vast te stellen.

Door hun gedrag (vooral discretie) brengen ze het best mogelijke beeld van hun beroep naar buiten. Ze hebben de plicht hun kennis te onderhouden en te vernieuwen en hun beroep waardig te vertegenwoordigen. Ze verrichten hun onderzoek met geen enkel ander doel dan de vaststelling van de erfopvolging, de verdediging van het belang van personen en niet in het kader van schuldvorderingen.

 

B • Verplichting tegenover de vereffenaars:

De erfrechtelijke genealogen zijn verantwoordelijk voor de opzoekingen die ze hebben verricht in het kader van een middelenverbintenis door een gecertificeerde stamboom op te stellen. Ze zorgen ervoor geen handelingen te verrichten of gedragingen te vertonen die de vereffenaar zouden doen afwijken van zijn deontologische en statutaire regels. Ze engageren zich om geen deel van hun honoraria aan de vereffenaar, zijn verwanten of zijn medewerkers af te staan onder welke vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks.

 

C • Verplichtingen tegenover de openbare en privé-diensten die over archieven beschikken:

De erfrechtelijke genealogen raadplegen met de grootste zorg de archieven en documenten die hen ter beschikking worden gesteld met de grootste zorg, en ze houden gewetensvol rekening met de aanbevolen reglementaire bepalingen. Ze onthouden zich er uiteraard van de geraadpleegde documenten te beschadigen, te vernietigen of te stelen. Ze zijn verplicht een absoluut beroepsgeheim te respecteren over de feiten en inlichtingen waartoe ze toegang hebben.

 

D • Verplichtingen tegenover de erfgenamen:

De erfrechtelijke genealogen mogen nooit de adressen van de erfgenamen onthullen zonder hun toestemming, behalve aan de vereffenaar van de nalatenschap waarvan zij de begunstigde zijn.

Wanneer ze door de erfgenamen gevolmachtigd zijn, handelen de genealogen binnen het strikte kader van hun mandaat en exclusief in het belang van hun opdrachtgevers.

Ze brengen de erfgenamen nauwgezet op de hoogte van de reglements- en liquidatiebepalingen, en ze mogen zonder hun mening of akkoord geen schikkingen treffen. Ten slotte geven ze een precies verslag van hun beheer.

 

E • Verplichtingen tegenover hun confraters:

Ze streven ernaar goede relaties te onderhouden met hun vakgenoten.

 

• begb.be © 2014 • version fr